F E L H Í V Á S

2024/2025. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ
ÓVODAI   BEIRATKOZÁSRA

Az óvodai felvételi beiratkozás benyújtásának időpontja: 2024. április 22-26-ig

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai felvételre irányuló beiratkozásra 2024/2025. köznevelési évre vonatkozóan 2024. április 22-26-ig terjedő időszakban a Gödöllői Óvoda által biztosított elektronikus felületenáprilis 22-étől  Jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség, amely az alábbi honlapon érhető el:

www.godolloiovoda.hu

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesznek részt. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett felhívásban meghatározott időpontban.

A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását jelen felhívás melléklete tartalmazza. A Gödöllői Óvoda és tagóvodái körzetei Gödöllő város honlapján is megtekinthetőek. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bek. h) pontjában foglalt rendelkezések alapján az óvodai felvételről legkésőbb 2024. május 28. napjáig értesítést küld a Gödöllői Óvoda Igazgatója.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdésében (továbbiakban: rendelet) foglalt rendelkezések alapján az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében  a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) a  Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 2024. április 15-ig nyújthatja be kérelmét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalához. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. 

 

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

 

A rendelet 20.§ (2c) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§.-ában foglaltak alapján  a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A szakértői véleményben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzati óvoda fogadja az SNI-s gyermekeket. A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll.31.) EMMI rendelet 51.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, amennyiben a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

Amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.-38.§/1/bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az óvoda döntése intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést

a) jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

Települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző járhat el.

2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt  az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya részére továbbítandó. 1363 Budapest, Pf.19.

 

Gödöllő, 2024. március 18.

Dr. Gémesi György András

 

Gödöllői Óvoda felvételi körzete
2100. Gödöllő, Szent János u.8.

 

BÁSTYA UTCA

GOMBA UTCA

HOLLÓ UTCA                                  

KELEMEN LÁSZLÓ UTCA

KNÉZICH KÁROLY UTCA

ÖREGHEGYI UTCA

PRÉSHÁZ UTCA    

SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA 

VASVÁRI PÁL UTCA

VENYIGE UTCA

VINCELLÉR UTCA

ZENGŐ UTCA


 

Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvodája felvételi körzete
2100.Gödöllő, Táncsics M. út 1.

 


AKÁCFA UTCA

AMBRUS ZOLTÁN KÖZ

BALASSI BÁLINT UTCA 

BLAHÁNÉ UTCA

BODZA KÖZ

BUZOGÁNY UTCA

CSALOGÁNY UTCA

CSERJÉS KÖZ

CSONKÁS KÖZ  

DIÓFA UTCA 

DOBOGÓ UTCA 

DÓZSA GYÖRGY ÚT

ERKEL FERENC UTCA

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT

ESTIKE UTCA

FÜVES KÖZ

FŰZFA UTCA

GALAGONYA UTCA

GALAMB UTCA

GERLE UTCA

GIDA KÖZ                                            

HAJNALKA UTCA

HARASZTI KÖZ

HARASZTI UTCA

HÁRSFA UTCA

HATÁRJÁRÓ ÚT 

HEGY UTCA

HEGYALJA UTCA

HEGYESI MARI UTCA

HÉRICS KÖZ

HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA

ILONA UTCA

KANDÓ KÁLMÁN UTCA

KÁPOLNA KÖZ

KECSKÉS DŰLŐ

KENYÉRGYÁRI UTCA

KOSSUTH LAJOS UTCA 15-TŐL PÁRATLAN, 32-TŐL PÁROS

KOTLÁN SÁNDOR UTCA

KÖRÖSFŐI K. ALADÁR UTCA

LÁZÁR VILMOS UTCA

LIGET UTCA

LIGETI JULISKA UTCA

MAGYAR KÁZMÉR KÖZ

MARGITA UTCA

MEZSGYE ÚT                       

MIHÁLY DÉNES KÖZ           

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

MÓRA FERENC UTCA

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA

NAGY SÁNDOR KÖZ

NAGYREMETE

NYÁRFA UTCA

NYÁRKÚT UTCA

PERCZEL MÓR UTCA

PERESZKE UTCA

REMSEY JENŐ KÖRÚT

RÉT UTCA

RIGÓ UTCA

SAS UTCA

SEMMELWEIS UTCA 

SŐTÉR KÁLMÁN UTCA

SPORT KÖZ

SZADAI UTCA                      

SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA

SZENT GELLÉRT UTCA

SZENT IMRE UTCA

SZENT ISTVÁN TÉR 

TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 

TOLDI MIKLÓS UTCA

TÖLGYFA UTCA

ÚRRÉTI UTCA

VÁROSMAJOR UTCA

VIRÁG UTCA

VŐFÉLY KÖZ

VÖLGY UTCA

 

Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvodája felvételi körzete
2100. Gödöllő, Martinovics u. 16.

 

ALKONY UTCA

ÁLLAMITELEP

ÁLLAMITELEPEK

ÁLLOMÁS TÉR

ÁLLOMÁS UTCA

ALSÓ-TÓ UTCA

ALVÉG UTCA

ARBORÉTUM

BATSÁNYI JÁNOS UTCA

BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA             

BESENYEI GYÖRGY UTCA

BIHARI JÁNOS UTCA         

CSIPKE UTCA

DALMADY GYŐZŐ UTCA  

DÉRYNÉ UTCA

DESSEWFFY ARISZTID UTCA

ESZE TAMÁS UTCA

FAISKOLA TÉR

FAISKOLA UTCA

FELSŐ-TÓ UTCA

FÜRDŐ UTCA      

GÉBICS UTCA

GULYÁS TANYA

HAJNAL UTCA

HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA

HONVÉD UTCA

HORGÁSZTÓ UTCA

IFJÚSÁG UTCA

ISASZEGI ÚT

KERT UTCA

KÉTHÁZ UTCA

KIRÁLY UTCA

KISS ERNŐ UTCA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA

KÖZTÁRSASÁG ÚT

KÜTTEL TANYA 

LÉGSZESZ UTCA

LEVENDULA UTCA

LISZT FERENC UTCA         

LOVARDA UTCA 

LOVAS UTCA

MAGTÁR KÖZ 

MAJOR UTCA

MALOMTÓ UTCA

MARTINOVICS IGNÁC UTCA    

MÉHÉSZ KÖZ

NAGY LÁSZLÓ UTCA

NAGYVÁTHY JÁNOS UTCA

NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

PACSIRTA UTCA 

PITYPANG UTCA

PODMANICKY UTCA

REPÜLŐTÉR

REPÜLŐTÉRI ÚT

RÓMER FLÓRIS UTCA

SÍK SÁNDOR UTCA

SIMON ISTVÁN UTCA

SZABÓ PÁL UTCA

SZABÓ TANYA

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ

SZÁRÍTÓPUSZTA

TANÍTÓ KÖZ

TAVASZMEZŐ UTCA

TELEP UTCA

TESSEDIK SÁMUEL KOLLÉGIUM

TESSEDIK SÁMUEL ÚT 

THÖKÖLY IMRE UTCA

TÖRÖK IGNÁC UTCA 

VADÁSZ UTCA

VAK BOTTYÁN UTCA

VÁSÁR UTCA

VERES PÉTER UTCA

VILLANYTELEP UTCA 

 

Gödöllői Óvoda Mesékháza Tagóvodája felvételi körzete
2100. Gödöllő, Szent János u. 6.

 

ARADI UTCA

ARANY JÁNOS UTCA

ÁRPÁD UTCA

BARTÓK BÉLA UTCA 

BÁTHORI ISTVÁN UTCA

BÉKE UTCA

BEM JÓZSEF UTCA 

BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 

BERKENYE UTCA

BETHLEN GÁBOR UTCA    

BOCSKAI ISTVÁN UTCA

BRASSÓ UTCA

DEÁK FERENC TÉR

FILLÉR UTCA 

FIUME UTCA

FORINT UTCA

GRASSALKOVICH ANTAL UTCA 

JÓKAI MÓR UTCA 

JÓZSEF ATTILA UTCA

KAFFKA MARGIT UTCA

KISS JÓZSEF UTCA

KISS-KOMLÓS UTCA

KODÁLY ZOLTÁN UTCA

KÖKÖRCSIN KÖZ

KÖR UTCA

MÁRCIUS 15. UTCA 

MÁTYÁS KIRÁLY UTCA

MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT    

NAGYVÁRAD UTCA

OKTÓBER 6. UTCA

PAÁL LÁSZLÓ KÖZ            

RÁKÓCZI FERENC UTCA 

RÁKOS PATAK UTCA

SZABADKA UTCA

SZENT JÁNOS UTCA

TÁTRA UTCA 

TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA

TOMPA MIHÁLY UTCA 

TOPOLYA UTCA

VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 

ZOMBOR UTCA

ZRÍNYI MIKLÓS UTC

 

Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvodája felvételi körzete
2100. Gödöllő, Kazinczy körút 32.

 

ÁDÁM UTCA

ATTILA UTCA

BERENTE ISTVÁN UTCA

BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA

CSILLAG UTCA

DÓZSA GYÖRGY ÚT

ÉVA UTCA

FECSKE UTCA

GARÓ EMILÍA UTCA

HAMVAY FERENC UTCA

HOLD UTCA

HUNYADI JÁNOS UTCA

KAZINCZY FERENC UTCA

KAZINCZY KÖRÚT

KLEBELSBERG KUNÓ UTCA

KORNYA MIHÁLY UTCA

MÁRKI SÁNDOR UTCA

NAP UTCA

ODRAY JÁNOS UTCA

OTTÓ FERENC UTCA

RADNÓTI MIKLÓS UTCA

RIPKA FERENC UTCA

RÓZSA UTCA

SURIN ISTVÁN UTCA

SZILHÁT UTCA

SZŐLŐ UTCA

THEGZE LAJOS UTCA

UNDI MARISKA UT


Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodája felvételi körzete I.
2100. Gödöllő, Batthyány L. u. 34-36.

 

AGYAGOS UTCA

ALKOTMÁNY UTCA

ANTALHEGYI LEJTŐ 

ANTALHEGYI UTCA

ARANKA UTCA

ÁRVÁCSKA UTCA 

ASBÓTH SÁNDOR UTCA

AULICH LAJOS UTCA

AVAR UTCA 

BABATI UTCA

BAGOLY UTCA

BALATON UTCA 

BÁNKI DONÁT UTCA

BATTHYÁNY LAJOS UTCA

BESNYŐ UTCA 

BIRS UTCA

BOGLÁRKA UTCA

BOJTORJÁN UTCA

BONCSOKI DŰLŐ ÚT

BORÓKA UTCA 

BOROSTYÁN UTCA

CÍMER UTCA 

CSANAK UTCA

CSEMETE-KERT

CSIPERKE UTCA

DAMJANICH JÁNOS UTCA

DANKÓ PISTA UTCA

DÁRDA UTCA 

DOBÓ KATICA UTCA

DOMBOLDAL UTCA

DUNA UTCA

ERDÉLYI FERENC UTCA 

ERDŐSZÉL UTCA

ÉRSEK UTCA

FENYVES KÖZ 1-15.

FENYVESI DŰLŐÚT            

FENYVESI FŐÚT

FENYVESI NAGYÚT

FODOR KÖZ

FOGADALOM UTCA

FÜRJ UTCA

GÁRDONYI GÉZA UTCA

GESZTENYE UTCA

GRÓF TELEKI PÁL TÉR

GYERTYÁN UTCA

GYÖNGYVIRÁG UTCA

HAJÓ UTCA

HARMAT UTCA

HAVAS UTCA

HÉJA UTCA

HÉTHÁZ UTCA

HÓVIRÁG UTCA

HUN UTCA

IBOLYA UTCA

ILLÉS KÖZ

ISKOLA KÖZ

ISKOLA UTCA

IVÁNKA IMRE UTCA

JOGAR UTCA

JUHAR UTCA 

KANKALIN UTCA

KAPUCINUSOK TERE

KARD UTCA 

KATONA JÓZSEF UTCA

KERENGŐ UTCA

KERESZT UTCA

KERTÉSZ KÖZ  

KILÁTÓ UTCA

KINIZSI PÁL UTCA 

KLAPKA GYÖRGY UTCA

KLAPKA KÖZ

KOKÁRDA UTCA

KÖKÉNY UTCA

LOMB UTCA

MADÁCH IMRE UTCA

MAGYAR UTCA

MÁLYVA UTCA

MANDULA UTCA

MEGGYES UTCA

MIKES KELEMEN UTCA

MÓKUS UTCA

NÁDAS UTCA 

NÁDOR KÖZ

NAGYBOLDOGASSZONY TÉR

NAPSUGÁR UTCA

NYÁR UTCA

ORGONA KÖZ

ORSZÁGALMA UTCA 

ÖLYV UTCA

ŐRHÁZ UTCA

ÖRÖKZÖLD UTCA

ŐSZ UTCA 

PALÁST UTCA

PANORÁMA UTCA

PERES DŰLŐ

PERES UTCA

PRÉSHÁZ UTCA

PUSKÁS TIVADAR UTCA

REKETTYE UTCA

REMÉNY UTCA

REPKÉNY UTCA

SELYEMFENYŐ UTCA

SIÓ UTCA

SÓLYOM UTCA

SZABADSÁG ÚT 99-től

SZARVAS UTCA

SZÁZSZORSZÉP UTCA

SZEDRES UTCA

SZÉKELY BERTALAN UTCA

SZÉKELY KÖZ

SZÍV UTCA

SZIVÁRVÁNY UTCA

SZKÍTA KÖRÚT

SZTELEK DÉNES UTCA

TÁBORNOK UTCA

TÁJKÉP UTCA

TAMÁS ATYA UTCA

TAVASZ UTCA

TÉL KÖZ

TÉL UTCA

TEMETŐI ŐRHÁZ

TOBOZ UTCA

TURUL UTCA

VIOLA UTCA

VIRÁG KÖZ

ZÁPOR UTCA

ZÁSZLÓ UTCA

ZÚZMARA UTCA

ZSÁLYA UTCA

 

Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvodája felvételi körzete
2100. Gödöllő, Palota-kert u. 17-18.

 

ADY ENDRE SÉTÁNY

ARANY JÁNOS ÚT

ASBÓTH SÁNDOR UTCA                                        

BABAT PUSZTA

BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA

BORBOLYA UTCA

BRASSÓ UTCA

CSILLAGFÜRT UTCA

CSOKONAI VITÉZ M UTCA

DEMBINSZKY JÁNOS UTCA

DUNA UTCA

EPERJES UTCA

ÉSZAK UTCA

GÁBOR ÁRON UTCA

HEGEDŰS GYULA UTCA

HŐS UTCA

KAMPIS ANTAL TÉR

KISFALUDY SÁNDOR UTCA

KOMÁROMI UTCA

KOSSUTH LAJOS UTCA

KÖLCSEI FERENC UTCA

LUMNICZER SÁNDOR UTCA

MARIKA TELEP

MÉHÉSZET

MOHÁCS UTCA

NAGYVÁRAD UTCA

PALOTAKERT

PALOTA-KERT 

PETŐFI SÁNDOR TÉR

PETŐFI SÁNDOR ÚT

PITYPANG UTCA

SAJÓ UTCA

SZABADSÁG TÉR

SZABADSÁG ÚT 97-ig

SZABÓ PÁL UTCA

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ

TISZA UTCA


Premontrei Kikelet Óvoda felvételi körzete
(Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Köznevelési megállapodás alapján)
2100 Gödöllő, Takács Menyhért utca 2.


ALMA UTCA

ATE KISÉRLETI TÉR

BARACKOS UTCA

BÚZAVIRÁG UTCA

EGYETEM TÉR

EGYETEMI KOLLÉGIUMOK

ERDÉSZ KÖZ

FÁCÁN SOR

FENYVES KÖZ 16-TÓL

IPOLYSÁG UTCA

JÁSZÓVÁR UTCA

KASSA UTCA

KIKERICS UTCA

LELESZ UTCA

MÁRIA UTCA

NEFELEJCS UTCA

OTTLIK GÉZA UTCA

ŐZ UTCA

PÁTER KÁROLY UTCA

PIPACS UTCA

PREMONTREI UTCA

RAKTÁR UTCA

RÓNAY GYÖRGY UTCA

ROZSNYÓ UTCA

SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA

SZIE KOLLÉGIUM              

TAKÁCS MENYHÉRT ÚT

TÚRÓC UTCA

VÁRADHEGYFOK UTCA

ZARÁNDOK UTCA